• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
  "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
 • سامانه مدیریت خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی شهری

  • ثبت اطلاعات پیمانکاران خاکبرداری و خودروهای باربر مربوط به هر پیمانکار
  • امکان ارتباط با سامانه های مدیریت حمل و نقل بار و دریافت اطلاعات خودروها
  • ثبت مشخصات و اطلاعات مالی مربوط به مجوزهای خاک برداری ساختمانی و عمرانی
  • محاسبه حجم پسماند براساس فرمولهای مصوب و استانداردهای شهری
  • تعیین خودروهای مجاز برای فعالیت در هر مجوز
  • امکان مدیریت مکانیزه و هوشمند تخلیه نخاله های ساختمانی در سایتهای تخلیه و جلوگیری از تخلیه غیر مجاز نخاله‌های ساختمانی
  • امکان مدیریت مکانیزه و هوشمند خاک مرغوب مربوط به هر مجوز
  • امکان ارتباط با سامانه هوشمند حمل و نقل بار درون شهری و صدور بارنامه درون شهری برای خودروهای باربر