• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
  "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
 • سامانه ثبت نام و حمل و نقل بار

  این سامانه با رویکرد ثبت نام و شناسایی ذی نفعان حمل و نقل بار و کالای درون شهری به منظور ساماندهی آن راه اندازی شده است. وظیفه اصلی آن، کنترل صدور پروانه بهره برداری، صدور پروانه فعالیت، صدور پروانه اشتغال، تمدید، نظارت بر اسناد و مدارک رانندگان ثبت نام شده به صورت مکانیزه می باشد.

  مزایای سامانه یکپارچه حمل و نقل بار و کالای درون شهری

  • صدور پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل بار درون شهری
  • صدور مجوز حمل و نقل بار درون شهری
  • صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر توسط شرکت های حمل و نقل بار درون شهری
  • صدور پروانه اشتغال برای راننده وسیله نقلیه باربر توسط شرکت های حمل و نقل بار درون شهری
  • نظارت بر تردد هر وسیله نقلیه با صدور بارنامه جهت کنترل سوخت
  • تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانك اطلاعات حمل و نقل بار درون شهری و حومه و ارتباط با دستگاه های ذیربط
  • تهیه برنامه های كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در راستای مدیریت، توسعه ،اصلاح ، نظارت و ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری و حومه
  • تدوین نظام برنامه ریزی و تهیه طرحهای مورد نیاز حمل و نقل بار درون شهری و حومه و مدیریت مصرف سوخت و نظارت بر اجرای آنها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، آیین نامه ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذیربط
  • بررسی و تعیین تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار درون شهری و حومه و تلاش در راستای نوسازی ناوگان فرسوده مذكور
  • با ایجاد دیتا در این سامانه در چارچوب مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیك و به هنگام سازی ادواری آنها و مطالعه برای شناسایی نقاط بارخیز و تعیین كریدورهای ویژه حمل و نقل بار با توجه به نوع وسیله نقلیه باربر، احداث پایانه ها و بار اندازهای بار درون شهری و حومه و ایستگاه های استقرار وسایل نقلیه باربری و تجهیز نمودن مكانیزه ناوگان
  • تدوین سیاست ها و خط مشی های اجرائی لازم در خصوص اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت حمل و نقل بار درون شهری و حومه
  • برنامه ریزی جهت خریدهای الكترونیكی در منزل و محل كار و تحویل سریع و ایمن و مناسب كالا به شهروندان بدون حضور آنها در راستای كاهش تقاضای سفر و بطور كلی مكانیزه نمودن مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه
  • ارائه خدمات مشاوره ای به شهرداریها برای تدوین شرح خدمات، انتخاب مشاور و مطالعه ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری و حومه
  • ایجاد بستر مناسب جهت تدوین نرخ مصوب حمل و نقل بار درون شهری و حومه طبق ضوابط و دستورالعمل ها