• اولین و کاملترین سامانه مکانیزه صدور بارنامه الکترونیکی درون شهری
    درخواست حمل و نقل مرسولات با شرکت های معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت حمل و نقل بار بصورت آنلاین همراه با صدور بارنامه الکترونیکی
  • سامانه صدور مجوز تردد

    در هر شهر برای خودروهای باربر محدوده های ترافیکی وجود دارد که بدون مجوز، امکان تردد در این مناطق برای رانندگان وجود ندارد. در سامانه صدور مجوز تردد تیکرو، رانندگان و شرکتهای حمل و نقل می توانند، بصورت الکترونیکی درخواست های تردد به این مناطق ممنوعه را ثبت و سازمان حمل و نقل بار، بر اساس مستندات دریافت شده هر خودرو و راننده و سیاست های ترافیکی هر شهر در تاریخها و ساعات مختلف نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.