• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
  "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
 • سامانه نظارت بر قراردادهای معاونت خدمات شهری شهرداریها

  • ثبت اطلاعات قراردادها و پیمانکاران معاونت خدمات شهری شهرداریها در حوزه های مختلف مانند مدیریت خدمات شهری ،  فضای سبز و پارکها و مدیریت نگهداری  و تعمیرات
  • امکان تعریف فرمولهای پرداخت و جریمه برای هر قرارداد
  • صدور صورت وضعیت های موقت و قطعی در دوره های زمانی مورد نظر
  • تهیه گزارشات جامع و پویا از اطلاعات ثبت شده در سامانه
  • امکان دریافت جرائم پیمانکاران از طریق سامانه نظارت همراه بصورت خودکار  و درج در صورت وضعیتهای پیمانکاران