• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
  "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
 • سامانه نظارت همراه معاونت خدمات شهری شهرداریها

  • امکان تعریف عرصه‌ها و قطعات تحت نظارت ناظرین مقیم و یا ناظرین عالی معاونت خدمات شهری  بر روی نقشه  در حوزه‌های مختلف مانند مدیریت خدمات شهری  ،  فضای سبز و پارکها و مدیریت نگهداری  و تعمیرات
  • ثبت جرائم پیمانکاران توسط ناظرین مقیم بصورت میدانی و در محل از طریق تلفن همراه و یا تبلت و تائید سلسله مراتبی این جرائم توسط ناظرین عالی  و یا سایر مراجع بالاتر
  • ثبت جرائم پیمانکاران توسط ناظرین عالی و یا سایر مدیران ارشد
  • ارسال جرائم پیمانکاران به سامانه نظارت بر قرارداد ها بصورت خودکار و درج در صورت وضعیتهای مربوطه
  • ارزیابی عملکرد پیمانکاران در دوره های زمانی مختلف
  • تهیه گزارشات تحلیلی از عملکرد پیمانکاران و ناظرین مقیم و عالی در عرصه های مختلف  شهری