• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
  "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
 • سامانه هوشمند نظارت و بازرسی صنفی و رسیدگی به شکایات

  • ثبت شکایت توسط شهروندان از واحدهای صنفی و رسیدگی به این شکایات از طریق اتحادیه‌ها ، اتاقهای اصناف شهرستان و یا اتاق اصناف ایران
  • امکان پیگیری شهروندان در خصوص شکایات ثبت شده و اطلاع رسانی به شهروندان در هر مرحله از رسیدگی به شکایات ثبت شده
  • امکان ثبت شکایت بدون ثبت مشخصات شهروند
  • ثبت گزارشات بازرسی از واحدهای صنفی توسط بازرسان اتحادیه ها و اتاقهای اصناف بصورت میدانی و در محل از طریق تلفن همراه و تبلت
  • ثبت اطلاعات مربوط به واحدهای صنفی و صدور QR Code برای هر واحد صنفی و مدیریت و کنترل پروانه کسب واحدهای صنفی
  • ثبت اطلاعات اتحادیه ها و مدیریت جلسات هیات مدیره و جلسات کمیسیون های اتحادیه .
  • ثبت اطلاعات اتاق اصناف شهرستانها و مدیریت جلسات هیات رئیسه و کمیسیونهای اتاق اصناف.
  • مدیریت اجلاس اتاق های اصناف و کنترل وپیگیری مصوبات آنها
  • مدیریت مجامع استانی اتاقهای اصناف و نظارت ، کنترل و پیگیری مصوبات آنها
  • مدیریت مجامع استانی اتحادیه ها و نظارت ، کنترل و پیگیری مصوبات آنها
  • تعیین هیاتهای اجرائی در اتاق اصناف و مدیریت رای گیری اعضای اتاق اصناف ایران
  • امکان تعریف سلسله مراتبی واحدهای صنفی ، اتحادیه ها ، اتاقهای اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران
  • مدیریت مکاتبات اداری بین واحدهای صنفی ، اتحادیه ها ، اتاقهای اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران
  • مدیریت منابع و اسناد مالی و هزینه‌های اتحادیه‌ها ، اتاق‌های اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران

  در این سامانه چنانچه شهروندی از یک واحد صنفی شکایتی داشته باشد؛ با استفاده از وب سایت یا اپلیکیشن موبایل خود می تواند شکایت خود از واحد صنفی را ثبت نماید.

  در خواست شهروند توسط اتاق اصناف یا اتحادیه دریافت می شود و در صورت تایید نسبت به بازرسی از آن واحد صنفی اقدام می گردد

  بازرس توسط تبلت خود از بازرسی های انتصاب داده شده به خودش مطلع می گردد و نسبت به بازرسی از واحد صنفی اقدام می نماید و نتایج بازرسی خود را بدون در نظر گرفتن سلایق و برداشتهای شخصی با سیستم های هوشمند مورد تایید مراجع قضایی ثبت می نماید

  در نهایت نتایج بازرسی در اختیار اتحادیه قرار گرفته و در صورت نیاز از واحد صنفی و شهروند جهت ارائه توضیحات نکمیلی دعوت می شود و در نهایت تصمیم بر متخلف بودن یا نبودن واحد صنفی داده می شود