• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
    "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
  • چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند ایران