• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
    "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
  • حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در غرفه تیکرو

    به گزارش روابط عمومی شرکت تیکرو، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با حضور در غرفه شرکت تیکرو از توانمندی ها و فعالیت های این شرکت بیشتر آشنا شد، گفتنی است شرکت تیکرو با توجه به ماهیت کاری خود دارای توانمدی بسیاری در حوزه خدمات شهری و ایجاد درآمد پایدار شهری است.