• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
    "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
  • عید آسمانی غدیر بر همه شیعیان مبارک

    عید آسمانی غدیر بر همه شیعیان به ویژه سادات محترم و محترمه مبارک.